Privatumo Politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ (toliau – Apotheka vaistinė) internetinės svetainės www.apotheka.lt lankytojų, Apotheka vaistinė vaistinių lankytojų / pirkėjų, lojalumo programos dalyvių (lojalumo kortelės turėtojų) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Apotheka vaistinė internetinės svetainės lankytojai, Apotheka vaistinė vaistinių lankytojai / pirkėjai, lojalumo programos dalyviai (lojalumo kortelės turėtojai) yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,  kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių  arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – Įmonės internetinės svetainės lankytojas (fizinis asmuo), taip pat veiksnus fizinis asmuo, apsilankęs Apotheka vaistinė vaistinėje ir / arba įsigijęs prekių Apotheka vaistinėje pasinaudodamas Apotheka vaistinė lojalumo kortele (lojalumo programos dalyvis), kurio asmens duomenis renka ir tvarko Apotheka vaistinė.

 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Apotheka vaistinėje; susipažinti su Apotheka vaistinės tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pateikdamas atitinkamą prašymą Apotheka vaistinei (Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos paskelbtos Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje www.apotheka.lt Privatumo Politikos priede Nr.1 - Prašymų formos).

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

 

Duomenų valdytojas – „Apteekide Ühisus“ OÜ, juridinio asmens kodas: 12837306, adresas: Vae 16, Laagri, Saue savivaldybė, Harju apskritis, 76401 Estija. Kontaktinė informacija: elektroninis paštas: klientikaart@apotheka.ee, telefono Nr.: +372 737 1691.

 

Duomenų tvarkytojas (fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis) – UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ (buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, juridinio asmens kodas: 304993189, elektroninis paštas: info@apotheka.lt), taip pat UAB „Pet City“ (buveinės adresas: Martinavos g. 8, Martinavos k., 54475 Kauno r., juridinio asmens kodas: 304087849, elektroninis paštas: info@petcity.lt), kuriam Privatumo politikoje nurodyti Duomenų subjekto kontaktiniai duomenys perduodami, jeigu Apotheka vaistinės Lojalumo kortelę turintis Duomenų subjektas Anketoje išreiškia sutikimą gauti Apotheka vaistinė Partnerių pasiūlymus.

 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

 

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

 

Anketa – Duomenų subjekto registracijos anketa, pildoma įsigyjant arba keičiant Apotheka vaistinė Lojalumo kortelę arba tikslinant Duomenų subjekto registracijos duomenis.

 

Lojalumo kortelė – Apotheka vaistinė Lojalumo programos kortelė, išduodama Apotheka vaistinė lojalumo kortelės bendrosiose sąlygose (taisyklėse) numatyta tvarka. Su Apotheka vaistinės lojalumo kortelės bendrosiomis sąlygomis (taisyklėmis) susipažinti galima Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje www.apotheka.lt.

 

Lojalumo programa – Apotheka vaistinės vykdoma Lojalumo kortelės programa, pagal kurią Duomenų subjektas gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Apotheka vaistinė vaistinėse.

 

Partneris – Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje nurodytas subjektas (profesinė asociacija, įmonė, kita), sudaręs bendradarbiavimo sutartį, kurios šalių klientams taikoma Lojalumo programa. Apotheka vaistinė partneris yra UAB „Pet City“ parduotuvės, veterinarijos klinikos, kirpyklos ir gyvūnų viešbutis.

 

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Apotheka vaistinė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
  • Asmens duomenis Apotheka vaistinė tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Apotheka vaistinė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
  • Apotheka vaistinė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Apotheka vaistinė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Apotheka vaistinė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 1. Apotheka vaistinė Jūsų asmens duomenis tvarko:

 

 • Apotheka vaistinė teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, palengvinti informacijos ieškojimą, užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą internetu (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas);
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant informuoti pirkėjus / Lojalumo programos dalyvius apie galiojančias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas ir pan. (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas, išreiškiamas užpildant Anketą). Pirkėjas / Lojalumo programos dalyvis, pildydamas Anketą dėl dalyvavimo Apotheka vaistinė Lojalumo programoje, gali pareikšti savo sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų perdavimo Apotheka vaistinė Partneriams ir kt. Tai jis padaro atitinkamą Anketos langelį pažymėdamas varnele (pavyzdžiui, Sutinku gauti Apotheka tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu arba SMS žinute apie specialius lojalumo programos pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus; Sutinku gauti Pet City tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu arba SMS žinute apie specialius lojalumo programos pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus). Apotheka vaistinė kas mėnesį siunčia naujienlaiškius duomenų subjekto nurodytu el. paštu ir / arba telefonu SMS žinute bei sudaro galimybes naujienlaiškių atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“, kurį paspaudęs Duomenų subjektas daugiau naujienlaiškių nebegaus);
 • Apotheka vaistinė vaistinių lankytojų bei Apotheka vaistinė turto saugumo tikslu (visose Apotheka vaistinė vaistinių patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas, su vaizdo stebėjimo taisyklėmis susipažinti galite Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje apotheka.lt).

 

 1. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Apotheka vaistinė renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 

 • Asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą (Jums juos pateikus), taip pat 3 (trejų) pastarųjų metų pirkimo Apotheka vaistinėje istoriją;
 • Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį (Jums juos pateikus);
 • Atvaizdą (Duomenų subjektui patekus į Apotheka vaistinė vaistinėse vykdomo vaizdo stebėjimo teritoriją);
 • Kitus Jūsų užklausoje Apotheka vaistinei pateiktus asmens duomenis / informaciją.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

 1. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru pasirašydami Anketą siekiant gauti Apotheka vaistinė Lojalumo kortelę.
 2. Apotheka vaistinė Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais Apotheka vaistinė Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
 3. Apotheka vaistinė Jūsų asmens duomenis (atvaizdą) tvarko ir tais atvejais, kai Jūs lankotės Apotheka vaistinė vaistinėse ir patenkate į vaizdo stebėjimo teritoriją. Šiuo atveju Apotheka vaistinė Jūsų duomenis tvarko Apotheka vaistinė lankytojų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
 4. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, Apotheka vaistinė vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės pagalba pateiktose užklausose esantys duomenys saugomi iki atsakymo į užklausą pateikimo, o vėliau yra sunaikinami. Lojalumo programos dalyvių asmens duomenys saugomi Duomenų subjekto Lojalumo kortelės galiojimo laikotarpiu ir 3 (trejus) metus nuo Lojalumo kortelės galiojimo pabaigos. Lojalumo programos dalyvių pirkimo istorijos duomenys saugomi 3 (trejus) metus, o vėliau yra negrįžtamai sunaikinami. Į vaizdo stebėjimo teritoriją patenkančių Apotheka vaistinė lankytojų duomenys saugomi 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po kurių vaizdo įrašas automatiškai išsitrina, o jo vietoje daromas naujas vaizdo įrašas.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  • Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Apotheka vaistinę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Apotheka vaistinje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Apotheka vaistinę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Apotheka vaistinę su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Apotheka vaistinė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • Apotheka vaistinei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Apotheka vaistinė teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų ar Apotheka vaistinė Anketos skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Apotheka vaistinė Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Apotheka vaistinė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
  • Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Apotheka vaistinė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Apotheka vaistinė privalo nesudaryti tam kliūčių.
 1. Šioje Politikoje nurodytos duomenų subjektų teisės yra įgyvendinamos Reglamento nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos yra skelbiamos Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje apotheka.lt.
 2. Apotheka vaistinė Duomenų subjekto prašymą dėl Reglamento nurodytų jo teisių įgyvendinimo privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsakymas duomenų subjektui pateikiamas valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu, įteikiant asmeniškai ar atstovui arba elektroniniu paštu. Įmonė, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia elektroniniu paštu, o jo nežinant – registruotu paštu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Apotheka vaistinė privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoti Duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir nurodyti termino pratęsimo priežastis.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

 1. Apotheka vaistinė saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Su Apotheka vaistinė renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
 3. Apotheka vaistinė užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami Apotheka vaistinė Partneriams, sudariusiems bendradarbiavimo sutartį, kurios šalių klientams taikoma Lojalumo programa, taip pat partneriams, teikiantiems paslaugas, užtikrinančias Apotheka vaistinė naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
 2. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
 3. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Apotheka vaistinei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
 2. Slapukų naudojimo tikslai: Apotheka vaistinė internetinės svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, palengvinti informacijos ieškojimą, užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą internetu.
 3. Apotheka vaistinė naudoja būtinuosius, funkcinius, analitinius, reklaminius bei tiesioginės rinkodaros slapukus:
  • Būtinieji slapukai: Šie slapukai Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis internetinės svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų internetinės svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras internetinės svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;
  • Funkciniai slapukai: Naudojant šiuos slapukus Apotheka vaistinė internetinės svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius internetinėje svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba internetinės svetainės lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius internetinėje svetainėje;
  • Analitiniai slapukai: Analitiniai slapukai Apotheka vaistinei parodo, ar internetinės svetainės lankytojas jau buvo lankęsis internetinėje svetainėje anksčiau. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie internetinės svetainės naudojimą ir padeda tobulinti internetinės svetainės veikimą;
  • Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai: Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte.
 4. Pagrindinių Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje naudojamų slapukų visą sąrašą rasite šio dokumento Priede Nr.2. Apotheka vaistine naudojamu slapukų sąrašas.
 5. Trečiųjų asmenų naudojami slapukai. Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos matote Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir Apotheka vaistinė neturi jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose internetinės svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Svarbiausi trečiųjų asmenų Apotheka vaistinė internetinėje svetainėje naudojami slapukai – analitiniai slapukai „Google Analytics“. Mes naudojame Google, Inc. teikiamą internetinės svetainės analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Mes Jums rekomenduojame Google privatumo ir slapukų politika pasidomėti atskirai.
 6. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Tęsdami mūsų svetainės naršymą Jūs sutinkate su slapukų politika. Savo duotą sutikimą Jūs bet kada galite atšaukti.“.
 7. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
 8. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Apotheka vaistinė internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
 9. Jokie asmeniniai duomenų subjekto duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.
 10. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 

VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

 1. Duomenų subjektų, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais iki Duomenų subjekto sutikimo atšaukimo arba Lojalumo kortelės užblokavimo Apotheka vaistinė lojalumo kortelės bendrosiose sąlygose (taisyklėse) numatyta tvarka. Duomenų subjektui duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukus arba jo Lojalumo kortelę užblokavus, Duomenų subjekto duomenys yra nedelsiant sunaikinami ir tiesioginės rinkodaros tikslais toliau nebetvarkomi. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri Apotheka vaistinė atsakingas asmuo.
 2. Duomenų subjektai bet kuriuo metu gali nesutikti, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, paspaudę aktyvią nuorodą „Atsisakyti“ siųstame pasiūlyme.

 

IX SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: apotheka.lt. Apotheka vaistinė įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Duomenų subjektui iš naujo susipažinti su atnaujinta Privatumo politika.
 2. Šios Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje apotheka.lt.

 

X SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

 1. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Apotheka vaistinė renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@apotheka.lt, paštu registruotu laišku Apotheka vaistinė buveinės adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, arba nemokamu telefonu Nr. +370 698 09 639 (informacija telefonu yra teikiama paskambinus darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.).

 

Priedas Nr. 1 "Prašymų Formos"

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS

PRAŠYMAS IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS

PRAŠYMAS IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS

PRAŠYMAS APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Priedas Nr. 2 „ Apotheka vaistine naudojamu slapukų sąrašas“

Pavadinimas

Aprašymas

Galiojimas (LT)

HotJar

„Hotjar“ slapukas nustatomas, kai lankytojas atlieka kokius nors veiksmus su iškylančiuoju modaliniu langu, kuriame jis kviečiamas dalyvauti apklausoje („External Link Survey“). Šis slapukas naudojamas siekiant užtikrinti, kad jau rodytas pakvietimas nebūtų rodomas pakartotinai.

365 dienos

HotJar

„Hotjar“ slapukas nustatomas lankytojui užpildžius apklausą, naudojant „One-site Survey“ valdiklį. Šis slapukas naudojamas siekiant užtikrinti, kad ta pati apklausa nebūtų rodoma pakartotinai, jei lankytojas jau yra ją užpildęs.

365 dienos

HotJar

„Hotjar“ slapukas nustatomas, kai lankytojas suskleidžia „On-site Survey“ valdiklį. Jis naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų suskleistas lankytojui naršant interneto svetainėje.

365 dienos

HotJar

„Hotjar“ slapukas nustatomas, kai lankytojas suskleidžia arba užpildo „Incoming Feedback“ langą. Tai padeda užtikrinti, kad atveriamas „Incoming Feedback“ langas būtų iškart rodomas kaip suskleistas, jei lankytojas pereitų į kitą puslapį, kuriame turėtų būti rodomas šis langas.

365 dienos

HotJar

„Hotjar“ slapukas nustatomas, kai naudotojas pirmą kartą apsilanko puslapyje su įdiegtu „Hotjar“ scenarijumi. Jis naudojamas siekiant atpažinti „Hotjar“ naudotojo ID numerį, kuris yra unikalus naršyklėje lankomam puslapiui. Tai užtikrina, kad naudotojo elgsena paskesnių jo apsilankymų toje pačioje svetainėje metu bus priskirta tam pačiam naudotojo ID numeriui.

365 dienos

HotJar

Randama sesijos saugykloje (skirtingai nei slapukai). Atnaujinama, kai prasideda lankytojo veiksmų įrašymas ir kai duomenys siunčiami per „WebSocket“ (lankytojas atlieka veiksmą, kurį „Hotjar“ įrašo).

Sesija

HotJar

Vykdant „Hotjar“ scenarijų, mes bandome nustatyti bendriausią slapukų kelią, kurį turėtume naudoti, o ne puslapio prieglobos pavadinimą. Tai daroma tam, kad slapukus būtų galima bendrinti posričiuose (kai taikoma). Norėdami tai nustatyti, bandome išsaugoti slapuką _hjTLDTest skirtingoms URL sekos dalies (angl. substring) alternatyvoms, kol to padaryti nepavyks. Po šio patikrinimo slapukas pašalinamas.

Sesija

HotJar

Naudotojo parametrai, siunčiami per „Hotjar Identify API“, saugykloje saugomi visos sesijos metu, kad būtų aišku, kada parametrai pasikeičia ir kada turi būti atnaujinti.

Sesija

HotJar

Šiame slapuke saugomi naudotojo parametrai, siunčiami per „Hotjar Identify API“, kai tik naudotojo duomenų nėra. Šie parametrai bus išsaugoti tik tuo atveju, jei naudotojas atliks kokius nors veiksmus su „Hotjar Feedback“ įrankiu.

Sesija

HotJar

Šis slapukas naudojamas siekiant patikrinti, ar „Hotjar Tracking Script“ gali naudotis vietine saugykla. Jei gali, šiame slapuke nustatoma reikšmė lygi 1. Duomenys, saugomi slapuke _hjLocalStorageTest, neturi nustatytos galiojimo trukmės, tačiau jis ištrinamas beveik iš karto, kai tik yra sukuriamas.

Iki 100 ms

HotJar

Šis slapukas nustatytas pranešti „Hotjar“, ar atitinkamas lankytojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą svetainės puslapių peržiūros limitu.

30 minučių

HotJar

Šis slapukas nustatytas pranešti „Hotjar“, ar atitinkamas lankytojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą svetainės dienos sesijos limitu.

30 minučių

HotJar

Šis slapukas naudojamas pirmajai naudotojo puslapio peržiūros sesijai aptikti. Tai „True/False“ žyma, kurią nustato slapukas.

30 minučių

HotJar

Šis slapukas nustatytas pirmajai naujo naudotojo sesijai atpažinti. Jame saugoma „true/false“ reikšmė, nurodanti, ar „Hotjar“ atitinkamą naudotoją aptiko pirmą kartą. Jį pasitelkia įrašymo filtrai, kad būtų galima nustatyti naujų naudotojų sesijas.

Sesija

HotJar

Šis slapukas saugo informaciją apie naudotojo peržiūros sritį, pavyzdžiui, jos dydį ir matmenis.

Sesija

HotJar

Šis slapukas pridedamas pradėjus įrašinėti sesiją ir yra nuskaitomas inicijavus įrašymo modulį, siekiant patikrinti, ar naudotojo veiksmai jau įrašomi konkrečioje sesijoje.

Sesija

JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ įrankio, siekiant atskirti naudotojus.

2 metai

JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ įrankio, siekiant atskirti naudotojus.

1 diena

JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ įrankio, siekiant riboti užklausų dažnumą.

1 minutė

JavaScript Libraries: gtag.js and analytics.js

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant rinkti informaciją apie paspaudimus ant reklaminių skelbimų ir saugoti šią informaciją pirmosios šalies slapuke, kad konversijas būtų galima priskirti už nukreipiamojo puslapio ribų.

3 mėnesiai

Magento

Šis slapukas yra naudojamas siekiant stebėti pranešimus apie klaidą bei kitus naudotojui rodomus pranešimus, pavyzdžiui, pranešimus dėl sutikimo naudoti slapukus ir įvairius pranešimus apie klaidas. Pranešimas iš slapuko ištrinamas, kai tik jis parodomas pirkėjui.

1 diena

Magento

Šiame slapuke saugomi produkto duomenų konfigūracijos parametrai, susiję su neseniai peržiūrėtais ar palygintais produktais.

1 diena

Magento

Saugo neseniai palygintų produktų ID numerius.

1 diena

Magento

Saugo anksčiau palygintų produktų ID numerius, kad būtų lengviau naršyti.

1 diena

Magento

Saugo neseniai peržiūrėtų produktų ID numerius, kad būtų lengviau naršyti.

1 diena

Magento

Saugo anksčiau peržiūrėtų produktų ID numerius, kad būtų lengviau naršyti.

1 diena

Magento

Konfigūracijos nuostata, pagerinanti svetainės veikimą, kai naudojamasi „Varnish“ statinio turinio podėliavimu.

7 dienos

Magento

Saugumo priemonė, suteikianti atsitiktinę simbolių seką visoms pateikiamoms formoms, siekiant apsaugoti duomenis nuo tarpsvetaininių užklausų klastojimo (angl.  Cross-Site Request Forgery, CSRF).

Sesija / 7 dienos

Magento

Šio slapuko reikšmė inicijuoja vietinio podėlio saugyklos išvalymą. Kai vidinė (angl. backend) programa slapuką pašalina, administratorius išvalo vietinę saugyklą ir pakeičia slapuko reikšmę į „teisingą“ (angl. true).

Sesija

Magento

Su konkrečiu lankytoju susijusio turinio vietinė saugykla, įgalinanti elektroninės prekybos funkcijas.

1 diena

Magento

Inicijuoja vietinį konkrečių turinio skilčių, kurios turi būti anuliuotos, saugojimą.

1 diena

Magento

Priskiria atsitiktinį unikalų numerį ir laiką puslapiams su naudotojų turiniu, kad jie nebūtų podėliuojami serveryje.
Nustatomas daugelyje vietų: PHP programavimo kalboje, „JavaScript“ programavimo kalboje kaip slapukas ir „JavaScript“ vietinėje saugykloje.
HTTP „Only Yes“ (remiantis užklausa) atveju reiškia, kad slapukas yra saugus, jei nustatomas HTTPS užklausos metu, ir nesaugus, jei nustatomas HTTP užklausos metu.

10 metų

Magento

Saugo su konkrečiu klientu susijusią informaciją apie pirkėjo inicijuotus veiksmus, tokius kaip „rodyti pageidavimų sąrašą“, „rodyti atsiskaitymo informaciją“ ir pan.

Sesija

Magento

Naudojamas siekiant stebėti konkretų pirkėjo pasirinktą parduotuvės vaizdą ar vietą.

1 metai

Magento

Šis slapukas būtinas podėliavimo funkcijai užtikrinti. Svetainės naudojamas podėlis leidžia optimizuoti interneto svetainės atsako laiką lankytojui. Podėlis dažniausiai saugomas lankytojo naršyklėje.

Ilgalaikis

Facebook Pixel

Šis slapukas naudojamas platformos „Facebook“, siekiant pateikti eilę reklamos produktų, tokių kaip reklamos pirkimas aukciono būdu iš trečiųjų šalių reklamuotojų.

3 mėnesiai

Facebook Pixel

Šis slapukas naudojamas platformos „Facebook“, siekiant pateikti eilę reklamos produktų, tokių kaip reklamos pirkimas aukciono būdu iš trečiųjų šalių reklamuotojų.

2 metai

Facebook

Šis slapukas naudojamas reklamoms pateikti, jų aktualumui įvertinti ir jį pagerinti.

3 mėnesiai

Facebook

Šie slapukai naudojami platformos „Facebook“, siekiant parodyti įvairius reklamos produktus, tokius kaip reklamos pirkimas aukciono būdu iš trečiųjų šalių reklamuotojų.

Sesija

Facebook

Šiame slapuke saugomas šiuo metu prisijungusio naudotojo ID numeris.

Sesija

Facebook

Šio slapuko paskirtis – nustatyti, kuri žiniatinklio naršyklė naudojama prisijungti prie „Facebook“, nepriklausomai nuo prisijungusio naudotojo.

2 metai

Facebook

Šis slapukas naudojamas informacijai apie naudotojo pokalbio būseną saugoti. Pavyzdžiui, jame saugoma informacija apie atvertus pokalbio skirtukus.

Sesija

Facebook

„Facebook“ naršyklės nustatymo, autentifikavimo, rinkodaros ir kiti su „Facebook“ susiję funkciniai slapukai.

2 metai

Facebook

„Facebook“ naršyklės nustatymo, autentifikavimo, rinkodaros ir kiti su „Facebook“ susiję funkciniai slapukai.

1 diena 1 valanda

Facebook

Šiame slapuke saugoma informacija apie naršyklės lango matmenis ir jis naudojamas platformos „Facebook“ puslapio pateikimui optimizuoti.

Sesija

Facebook

Šiame slapuke saugoma daug įvairios informacijos, kuri atskiriama dvitaškiu (dvitaškis šifruojamas kaip „%3A“ reikšmė perdavimo tikslais).
Pirmoji reikšmė yra lygi skaičiui, kurį sudaro ne daugiau nei du skaitmenys ir kuris reiškia sesijos numerį.
Antrąją reikšmės dalį sudaro sesijos saugos raktas (angl. session secret).
Trečiasis, neprivalomas komponentas – tai „saugumo“ žyma, naudojama tuo atveju, jei naudotojas įgalino saugaus naršymo funkciją.

Sesija

Facebook

Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti skirtingu metu sukurtas dvi to paties naudotojo sesijas.

3 mėnesiai

Facebook

Šiame slapuke saugoma paskutinio naršyklėje prisijungusio naudotojo vietos informacija.
Šis slapukas nustatomas tada, kai naudotojas atsijungia nuo svetainės.

1 savaitė

PHP

Šį slapuką sukuria PHP programavimo kalba paremtos programos. Tai yra bendrosios paskirties identifikatorius, naudojamas naudotojo sesijos kintamiesiems palaikyti. Paprastai tai būna atsitiktiniu būdu sugeneruotas numeris, o tai, kaip jis naudojamas, priklauso nuo konkrečios svetainės. Puikus tokio naudojimo pavyzdys – naudotojo statuso „prisijungęs“ užtikrinimas jam naršant įvairiuose svetainės puslapiuose.

7 dienos

Google

Šis slapukas padeda pritaikyti reklamas įvairiems „Google“ produktams, tokiems kaip „Google Search“. Pavyzdžiui, „Google“ naudoja tokius slapukus, kad prisimintų jūsų naujausias paieškas, jūsų ankstesnius veiksmus, susijusius reklamuotojo reklaminiais skelbimais ar paieškos rezultatais, ir jūsų apsilankymus reklamuotojo svetainėje.

6 mėnesiai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

2 metai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami šiais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

2 metai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

2 metai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

1 metai 3 mėnesiai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

1 metai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

1 metai 3 mėnesiai

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

20 metų

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

Sesija

Google

„Google“ naudojamas slapukas, leidžiantis rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Šie slapukai naudojami toliau nurodytais tikslais:
siekiant įvertinti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis, kurie reikalingi rengiant analitikos ataskaitas, taip pat prisiminti jūsų paieškos nuostatas, užtikrinti patogesnį „Google Maps“ įrankio funkcijų naudojimą, rinkti vietos informaciją, išsaugoti ir apsaugoti „Google“ paskyros informaciją.

1 mėnuo

Google

„SameSite“ neleidžia naršyklei šio slapuko siųsti kartu su tarpsvetaininėmis (angl. cross-site) užklausomis. Pagrindinis šio slapuko tikslas – sumažinti skirtingų šaltinių informacijos nutekėjimo riziką. Jis taip pat suteikia tam tikrą apsaugą nuo tarpsvetaininių užklausų klastojimo.

6 mėnesiai

 

Šiame slapuke saugoma informacija apie naudotojo sutikimą dėl slapukų naudojimo.

5 mėnesiai

Google

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“ įrankis, teikiantis bendros svetainės lankytojų analizės paslaugą.

1 mėnuo

Google

Be tam tikrų standartinių „Google“ slapukų, „reCAPTCHA“ nustato būtinąjį slapuką (_GRECAPTCHA), kai jis naudojamas rizikos analizės tikslais.

1 metai

Google

Šis slapukas naudojamas reklamos kampanijų taikymui, analizei ir optimizavimui „DoubleClick“ arba „Google Marketing Suite“ platformose.

2 metai

Google

Šis slapukas naudojamas reklamos kampanijų taikymui, analizei ir optimizavimui „DoubleClick“ arba „Google Marketing Suite“ platformose.

2 savaitės

Google

Šis slapukas naudojamas reklamos kampanijų taikymui, analizei ir optimizavimui „DoubleClick“ arba „Google Marketing Suite“ platformose.

2 mėnesiai

Google

Naudojamas „DoubleClick“ platformos, siekiant nustatyti, ar reklama interneto svetainėje buvo parodyta tinkamai. Tai padeda padidinti rinkodaros priemonių veiksmingumą.

1 metai

Yumpu

Šis slapukas padeda svetainei prisiminti naudotojo kalbos nuostatas.

Sesija

Yumpu

 

1 metai 1 mėnuo

Yumpu

Šis slapukas padeda svetainei prisiminti naudotojo kalbos nuostatas.

Sesija

Yumpu

Šis slapukas naudojamas „LinkedIn“ nariams atpažinti analitikos tikslais nurodytose šalyse.

1 mėnuo

Yumpu

Šis slapukas naudojamas „LinkedIn“ nariams atpažinti reklamos tikslais nurodytose šalyse.

1 mėnuo

Yumpu

Šis slapukas naudojamas siekiant kaupti informaciją apie tai, kada naudotojams nurodytose šalyse buvo atliktas sinchronizavimas su „lms_analytics“ slapuku.

1 mėnuo

Yumpu

Šis slapukas naudojamas „LinkedIn“ platformos reklamų ID numeriams sinchronizuoti.

1 mėnuo

Yumpu

Šis slapukas naudojamas duomenų centro pasirinkimui optimizuoti.

1 diena

Yumpu

Šis slapukas naudojamas „LinkedIn“ nariams, neprisijungusiems prie „LinkedIn“, identifikuoti rinkodaros ir analitikos, vykdomos už nurodytų šalių ribų, tikslais bei riboto laiko reklamai nurodytose šalyse.

1 mėnuo

Yumpu

Naršyklės identifikavimo slapukas naudojamas siekiant identifikuoti unikalius įrenginius, iš kurių jungiamasi prie „LinkedIn“, kad būtų galima nustatyti, ar yra piktnaudžiaujama šia platforma.

2 metai

Yumpu

Šis slapukas naudojamas siekiant aptikti per naršyklės plėtinius vykdomą kenkėjišką veiklą.

Sesija

Yumpu

Šis slapukas naudojamas duomenų apsaugai nuo tarpsvetaininių užklausų klastojimo.

Sesija

Yumpu

Šis slapukas naudojamas nariams ir API klientams autentifikuoti.

1 metai

Yumpu

Šis slapukas naudojamas kartu su „LinkedIn“ platformos „Prisiminti mane“ funkcija ir nustatomas tada, kai naudotojas savo įrenginyje paspaudžia „Prisiminti mane“, kad galėtų minėtame įrenginyje lengviau prisijungti prie šios platformos.

1 metai

Yumpu

Naudojamas prisijungusio naudotojo „2FA“ būsenai išsaugoti.

2 metai

Zendesk

Tiesioginių pokalbių valdiklis nustato slapuką, kuriame saugomas „Zopim“ tiesioginio pokalbio ID numeris, naudojamas įrenginiui atskirti skirtingų apsilankymų metu.

Sesija

AddThis

Saugo lankytojo geolokacijos duomenis, kad įrašytų bendrintojo buvimo vietą.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

2 metai 2 mėnesiai

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

2 metai 2 mėnesiai

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

2 metai 2 mėnesiai

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

5 metai

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

2 metai 2 mėnesiai

AddThis

Naudojamas stebėti, kaip dažnai naudotojas sąveikauja su „AddThis“.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

1 metai 1 mėnuo

AddThis

Šis slapukas yra susijęs su „AddThis“ dalijimosi socialiniuose tinkluose valdikliu, kuris dažnai įterpiamas į interneto svetaines, siekiant įgalinti lankytojus dalytis turiniu tam tikrose kontaktų mezgimo ir dalijimosi platformose.

30 minučių