Apotheka vaistinės lojalumo programa

„Apotheka vaistinė“ lojalumo kortelės bendrosios sąlygos

 

Šios bendrosios „Apotheka vaistinė“ lojalumo kortelės sąlygos (toliau – Taisyklės) taikomos asmenims, prisijungusiems prie „Apotheka vaistinė“ lojalumo kortelių programos, kurią sukūrė UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“. Nauja lojalumo programa įsigalioja nuo 2021 Birželio 1 dienos.  

 

 1. BENDROSIOS SĄVOKOS
  • Anketa – Jūsų registracijos anketa, pildoma įsigyjant arba keičiant „Apotheka vaistinė“ kortelę arba tikslinant registracijos duomenis.
  • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti Jus, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Lojalumo programoje dalyvaujančio asmens (Kliento) asmens duomenys, aprašyta Privatumo politikoje, su kuria susipažinti galima apotheka.lt arba Vaistinėje.
  • Bendrovė – UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, juridinio asmens kodas: 304993189, PVM mokėtojo kodas: LT10001221971, elektroninis paštas: info@apotheka.lt.
  • Lojalumo kortelė – „Apotheka vaistinė“ lojalumo programos kortelė, išduodama šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  • Apotheka vaistinių tinklas – pardavimo kanalas, UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ fizinės vaistinės, dalyvaujančios lojalumo programoje.
  • Klientas – asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis ir dalyvauja Lojalumo programoje.
  • Lojalumo programa– Bendrovės vykdoma „Apotheka vaistinė“ lojalumo kortelės programa, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės vaistinėse.
  • Privatumo politika – Bendrovės Privatumo politika, kuri apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų apimtį, tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga. Susipažinti su Privatumo politika galima apotheka.lt arba Vaistinėje.
  • Taisyklės – šios „Apotheka vaistinė“ lojalumo programos taisyklės.
  • Telefonas – informacijos telefono numeris +370 698 09 639, į kurį paskambinus, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., Klientams yra teikiama informacija.
  • Vaistinė – UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ vaistinė, prisijungusi prie Lojalumo programos.
  • Partneris– UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ internetinėje svetainėje nurodytas subjektas (profesinė asociacija, įmonė, kita), sudaręs bendradarbiavimo sutartį, kurios šalių klientams taikoma Lojalumo kortelių programa. „Apotheka vaistinė“ partneriai yra „Apotheka Beauty“ ir „Pet City“ parduotuvės, veterinarijos klinikos, kirpyklos ir gyvūnų viešbutis.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas. Sąlygos, kurių neapima šios Taisyklės arba apima jas tik iš dalies, atskirai reguliuojamos Privatumo politikoje ir / ar kituose Bendrovės patvirtintuose dokumentuose, viešais Bendrovės pranešimais Klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
  • Klientai, kurie dalyvauja „Apotheka vaistinė“ Lojalumo programoje, įgyja galimybę visose Lojalumo programoje dalyvaujančiose Vaistinėse gauti specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Lojalumo programos privalumus bei pasinaudoti Lojalumo programos Partnerių siūlomomis naudomis.
  • Sutikus su šiomis Taisyklėmis, Klientas įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Klientą, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  • Lojalumo programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolika) metų fiziniai asmenys. Lojalumo programoje dalyvaujama iki to momento, kol savo narystę Lojalumo programoje dalyvaujantis asmuo atšaukia arba tol, kol Kliento Lojalumo kortelė yra aktyvi.

 

 1. PRISIJUNGIMO PRIE LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS
  • Norėdamas naudotis Lojalumo programos naudomis, Jūs turite įsigyti Lojalumo kortelę ir tinkamai ją užregistruoti žemiau nurodyta tvarka.
  • Šias Lojalumo programos Taisykles galite peržiūrėti ir su jomis susipažinti internetinėje svetainėje apotheka.lt arba Apotheka vaistinėse. Klientai, norintys prisijungti prie Lojalumo programos, privalo užpildyti atitinkamą Anketą ir sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika. Prie Lojalumo programos gali prisijungti visi fiziniai asmenys, kurie yra vyresni nei 18 metų.
  • Užpildyta Anketa pateikiama „Apotheka vaistinė“ Vaistinės atsakingiems darbuotojams, kurie į ją įrašo kortelės identifikacinį numerį ir Lojalumo kortelė yra aktyvuojama. Lojalumo kortelė yra aktyvuojama iš karto suvedus duomenis į sistemą ir Klientas iš karto gali naudotis Lojalumo kortele bei jos suteikiamomis naudomis.
  • Anketoje nepateikus „*“ ženklu pažymėtų duomenų ir / ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, Lojalumo programoje dalyvauti negalima, o „Apotheka vaistinė“ darbuotojai pasilieka teisę Lojalumo kortelės neišduoti arba be atskiro įspėjimo sustabdyti Lojalumo kortelės galiojimą.
  • Kortelės įsigijimo metu, „Apotheka vaistinė“ darbuotojai Kliento paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, ar Klientui yra suėję 18 (aštuoniolika) metų. Klientui atsisakius Vaistinės darbuotojui pateikti asmens tapatybės dokumentą, Lojalumo kortelė Klientui neišduodama.
  • Jei Klientas nori gauti informaciją apie Lojalumo kortelių pasiūlymus elektroniniu paštu, jis gali išreikšti atitinkamą prašymą prisijungdamas prie Lojalumo kortelių programos ir tokiu būdu duoti sutikimą gauti bendrus ar specializuotus „Apotheka vaistinė“ ir / ar Partnerių pasiūlymus.
  • Klientas norėdamas dalyvauti Apotheka lojalumo programoje, bei gauti informaciją apie Lojalumo kortelės ir kitus pasiūlymus turi duoti sutikimą, kad Apotheka vaistinės lojalumo programos tikslu UAB Apotheka Pharma vaistinė tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis.
  • Kortelės išdavimas yra nemokamas.
  • Bendrovė neatsako už neteisingą Kliento duomenų pateikimą ir su tuo susijusias pasekmes.
  • Apsiperkant Vaistinės kasoje, siekiant įsitikinti, kad Lojalumo kortele naudojasi, tas asmuo, kuriam Lojalumo kortelė yra išduota, Vaistinės darbuotojai turi teisę paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Klientas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Lojalumo kortelę, kuri yra asmeninė ir kuria gali naudotis tik tas asmuo, kuriam Lojalumo kortelė yra išduota. Klientas privalo saugoti savo Lojalumo kortelę ir jos duomenis. Klientas prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu Lojalumo kortelės naudojimu, jos duomenimis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, tuos atvejus, kai Klientui išduota Lojalumo kortele pasinaudoja tretieji asmenys.
  • Jeigu jau esate Lojalumo programos dalyvis ir norėtumėte atnaujinti savo duomenis, tuomet atvykę į bet kurią Jums patogiu adresu esančią Vaistinę kreipkitės į vaistininkę, kuri, Jums užpildžius informaciją Lojalumo kortelės Anketoje, atnaujins Jūsų duomenis.

 

 1. „APOTHEKA VAISTINĖ“ LOJALUMO KORTELĖS GALIOJIMAS
  • „Apotheka vaistinė“ Lojalumo kortelė galioja iki tol, kol:
   • Klientas pateikia prašymą nutraukti naudojimąsi Lojalumo kortele;
   • Lojalumo kortelė yra užblokuojama;
   • UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ vienašališkai nutraukia Lojalumo programą.
  • Lojalumo kortelė be atskiro įspėjimo yra užblokuojama ir Kliento dalyvavimas Lojalumo programoje yra negrįžtamai nutraukiamas šiais atvejais:
   • Klientas per 24 (dvidešimt keturių) iš eilės einančių mėnesių laikotarpį nei karto nepasinaudoja Lojalumo kortele, t. y. nebraukia / nenuskenuoja / nepateikia Lojalumo kortelės perkant Vaistinėse;
   • UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ pakeičia šias Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir paprašo pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Klientas tokių sutikimų neduoda / nepateikia, arba Klientas atšaukia savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika;
   • Lojalumo kortele ir (ar) paskyra naudojamasi pažeidžiant šias Taisykles, pvz., neteisėtai naudojamasi kitam asmeniui priklausančia Lojalumo kortele ir (ar) paskyra, Lojalumo kortelė perduodama naudotis kitam asmeniui, kitaip bandoma pakenkti Lojalumo programos ir (ar) paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Lojalumo programos dalyvių interesams;
   • UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ nusprendžia nutraukti visą Lojalumo programą ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbia apie tai internetinėje svetainėje apotheka.lt, paskyroje, Vaistinėse ir (ar) kitais komunikacijos kanalais;
   • Klientas nepateikia visų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų, įtariamas Lojalumo kortelės suklastojimas, neteisėtas naudojimas, sukčiavimas ar kitas nusikalstamos veikos požymių turintis atvejis;
   • Privatumo politikos nurodytais atvejais (įskaitant, tačiau neapsiribojant, Klientui atšaukus sutikimus arba paprašius ištrinti asmens duomenis ar kt.).
  • Praradus Lojalumo kortelę ar jos duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę nemokamu telefono numeriu +370 610 21 440 arba elektroninio pašto adresu info@apotheka.lt. Klientui nepranešus apie prarastą Lojalumo kortelę, Klientas prisiima visą atsakomybę dėl galimų pasekmių.
  • Bendrovė Lojalumo kortelės blokavimo veiksmus atlieka kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

 1. LOJALUMO KORTELĖS IR TAIKOMŲ NUOLAIDŲ SĄLYGOS
  • Lojalumo kortelė yra asmeninė ir gali būti naudojama tik Kliento, kuriam Lojalumo kortelė yra išduota.
  • Lojalumo kortelės privalumais Klientas gali pasinaudoti visose „Apotheka vaistinė“ Vaistinėse.
  • Išskirtiniai pasiūlymai, kuriais gali pasinaudoti Klientas su „Apotheka vaistinė“ Lojalumo kortele:
 • iki -22% nuolaida nereceptiniams vaistams;
 • iki -10% nuolaida receptiniams nekompensuojamiems vaistams;
 • iki -33% nuolaida kosmetikos prekėms;
 • iki -33% nuolaida maisto papildams.

Pasiūlymas taikomas perkant pilnas pakuotes. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, pagal kompensuojamąjį receptą įsigyjamoms prekėms, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 (šešių) mėnesių, dovanų kuponams, Dr.Ohhira produkcijai, vandeniui ir kitoms prekėms, įtrauktoms į UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti Vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos. „Apotheka vaistinė“ turi teisę paskelbti specialius pasiūlymus bei akcijas, kurių metu būtų taikomos didesnės, nei šiame punkte nurodytos, nuolaidos.

 • Dalyvaujant Lojalumo programoje Klientui gali būti pateikiami aktualūs personalizuoti (asmeniniai) pasiūlymai pagal jo pirkimo istoriją arba Anketos duomenis. 
 • Lojalumo programos metu gali būti teikiami specialūs pasiūlymai Kliento gimtadienio proga. Gimtadienio pasiūlymai pateikiami tik tiems Klientams, kurių duomenys Anketoje nurodyti teisingai. Jei duomenys yra nurodyti klaidingai, Klientas turi kreiptis į Vaistinės darbuotoją dėl asmens duomenų pakeitimo / atnaujinimo.
 • Informacija apie papildomus pasiūlymus Lojalumo kortelių turėtojams yra skelbiama internetinėje svetainėje apotheka.lt, „Apotheka vaistinė“ naujienlaiškiuose, Vaistinės leidiniuose ir (ar) plakatuose, socialiniuose tinkluose ir (ar) kituose informacijos šaltiniuose. Klientui sutikus, specialūs Lojalumo programos pasiūlymai gali būti teikiami jo nurodytu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu SMS žinute.  Klientas turi teisę nesutikti su tiesiogine rinkodara, pažymėdamas savo pasirinkimą Anketoje Lojalumo kortelei gauti, arba bet kada vėliau informuodamas Bendrovę elektroniniu paštu info@apotheka.lt.
 • Norėdamas gauti Lojalumo programos teikiamas nuolaidas ar kitą naudą, prieš sumokėdamas už pirkinį, Klientas Vaistinės darbuotojui turi pateikti galiojančią Lojalumo kortelę.
 • „Apteekide Ühisus“ OÜ ir UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Informacija apie visus Taisyklių pakeitimus pateikiama internetinėje svetainėje apotheka.lt. Visi Taisyklių pakeitimai įsigalioja po atitinkamo pakeitimo ar naujos redakcijos Taisyklių paskelbimo minėtoje internetinėje svetainėje, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip. Aktuali Taisyklių redakcija yra prieinama internetinėje svetainėje www.apotheka.lt.  
 • „Apteekide Ühisus“ OÜ ar UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ neatsako žalą, atsirandančią ar galinčią atsirasti dėl vienašališko Taisyklių pakeitimo ir jokiu būdu neprivalo atlyginti dėl to Klientui kilusios ar galinčios kilti žalos.
 • Klientas turi teisę gauti informaciją apie pritaikytą nuolaidą ir kitas pirkimo sąlygas Vaistinėse, pamatyti tai atspausdintame pirkimo kvite, gauti atitinkamą informaciją elektroniniu paštu, telefonu SMS žinute arba apsilankęs Lojalumo programos skiltyje internetinėje svetainėje apotheka.lt. Informacija apie Lojalumo kortelės suteiktas naudas ir pirkiniams taikytą nuolaidą atskleidžiama tik konkrečiam Klientui, kuriam yra išduota Lojalumo kortelė, prieš tai įsitikinus jo asmens tapatybe.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Užpildęs Anketą ir prisijungęs prie Lojalumo programos, Klientas patvirtina savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis „Apteekide Ühisus“ OÜ ir UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ Taisyklėse ir (arba) Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
  • Kliento asmens duomenų valdytojas yra „Apteekide Ühisus“ OÜ, juridinio asmens kodas: 12837306, adresas: Vae 16, Laagri, Saue savivaldybė, Harju apskritis, 76401 Estija. Kontaktinė informacija: elektroninis paštas: klientikaart@apotheka.ee, telefono Nr.: +372 737 1691.
  • Kliento asmens duomenų tvarkytojas yra UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ (buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, juridinio asmens kodas: 304993189, elektroninis paštas: info@apotheka.lt), taip pat UAB „Pet City“ (buveinės adresas: Martinavos g. 8, Martinavos k., 54475 Kauno r., juridinio asmens kodas: 304087849, elektroninis paštas: info@petcity.lt), kuriam Privatumo politikoje nurodyti Kliento asmens duomenys perduodami, jeigu Lojalumo kortelę turintis Klientas Anketoje išreiškia sutikimą gauti „Apotheka vaistinė“ Partnerių pasiūlymus.
  • Kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ dalyvavimo Lojalumo programoje, pardavimo statistikos rengimo ir tiesioginės rinkodaros organizavimo tikslais, jei Privatumo politikoje nenurodyta kitaip.
  • Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), laikytis konfidencialumo reikalavimų ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo principų.
  • Klientas, kaip duomenų subjektas, turi visas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas teises, apie kurias informacija pateikiama UAB „Apotheka Pharma Vaistinė“ Privatumo politikoje. Su Privatumo politika susipažinti galima internetinėje svetainėje apotheka.lt arba Vaistinėje.

 

 1. KITOS SĄLYGOS
  • Narystė „Apotheka vaistinė“ Lojalumo programoje bet kuriuo metu gali būti sustabdyta Klientui bet kurioje Vaistinėje, esančioje jam patogiu adresu, pateikiant prašymą raštu arba išsiunčiant prašymą elektroniniu paštu adresu info@apotheka.lt Kliento Lojalumo kortelės galiojimas sustabdomas per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, o Lojalumo kortelės suteikiamos naudos nebegalioja.
  • Visi galimi nesutarimai sprendžiami šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, Klientas, siekdamas apginti savo teises, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kitas institucijas ar teismą. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ir (arba) Privatumo politiką, taip pat sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai Klientui nepranešus. Apie Taisyklių ar Privatumo politikos pasikeitimą, Lojalumo programos sustabdymą, nutraukimą ar Lojalumo kortelės suteikiamos naudos pasikeitimą Klientas yra informuojamas viešai internetinėje svetainėje adresu apotheka.lt, Vaistinėse ir (ar) kitais informacijos kanalais.